Frid med Gud

Världen försonad

Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen. Kolosserbrevet 1:19-20

Världen är i sin natur fiende till allting som kan associeras med Gud och det som kommer från honom. Likadant var Gud också fiende till världen och de som bodde i den.

Världen har blivit försonad med Gud i kraft av Jesu blod på Golgata kors. Det spelar ingen roll att världen är fientligt inställd till Gud. Gud har försonat världen med sig och därför finns det frid på jorden och i himlen.

Människan försonad

Också ni, som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar, också er har han nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Kolosserbrevet 1:21-22

Människan har också varit i fiendskap med Gud i väntan på domen mot de som hade syndat. Människan var fientlig mot Gud i sinne och gärningar, och kunde inte på grund av syndanaturen vara vänligt inställd mot Gud.

Genom att lida döden på korset så skapade Gud frid mellan sig och människan och kan därför erbjuda henne omvändelse och frälsning.

Jesus har medlat

Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord av människohand och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Hebreerbrevet 9:24

Jesus är vår överstepräst och medlare. Han gick fram inför Guds tron och medlade försoning åt oss inför Gud.

Han gick inte in i det jordiska templet, men inför altaret i det himmelska tabernaklet och offrade sitt eget blod till världens och mänsklighetens försoning.

Frid med Gud

När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Romarbrevet 5:1

Om du har tagit emot Jesus som frälsare och blivit förklarad rättfärdig, då har du personligen fått frid med Gud genom tron på Jesu död, korsfästelse och uppståndelse.

Frimodig inför Gud

Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han öppnat för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp. Hebreerbrevet 10:19-20

Har du fått frid med Gud, då kan du gå fram i det allra heligaste. Det allra heligaste representerar en plats i din vandring med Gud som är intim.

Gud har öppnat förlåten som hindrade oss från en personlig relation med honom, och nu är vägen dit öppen för de som är rättfärdiga av tro.

Tagged

Leave a Reply